@article{Yarmoshenko_2020,
doi = {10.21514/1998-426x-2019-12-4-56-65},
url = {https://doi.org/10.21514%2F1998-426x-2019-12-4-56-65},
year = 2020,
month = {jan},
publisher = {{SPRI} of Radiation Hygiene Prof. {PV} Ramzaev},
volume = {12},
number = {4},
pages = {56--65},
author = {Ilya V. Yarmoshenko and Georgy P. Malinovsky and Aleksandra D. Onishchenko and Aleksey V. Vasilyev},
title = {Problem of radon exposure in energy-efficient buildings: a review},
journal = {Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene}
}