@article{Onischenko_2019,
doi = {10.21514/1998-426x-2019-12-2s-9-19},
url = {https://doi.org/10.21514%2F1998-426x-2019-12-2s-9-19},
year = 2019,
month = {sep},
publisher = {{SPRI} of Radiation Hygiene Prof. {PV} Ramzaev},
volume = {12},
number = {2({\cyrchar\cyrs}{\cyrchar\cyrv})},
pages = {9--19},
author = {G. G. Onischenko and I. A. Zvonova and M. I. Balonov and V. P. Ramzaev and V. S. Repin},
title = {Scientific legacy of professor Pavel Vasilyevich Ramzaev},
journal = {Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene}
}