Clear all
2020 • A deep learning algorithm using CT images to screen for Corona Virus Disease (COVID-19)

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Shuai Wang, Bo Kang, Jinlu Ma, Xianjun Zeng, Mingming Xiao, Jia Guo, Mengjiao Cai, Jingyi Yang, Yaod (...)
Medrxiv · 2020
Artificial intelligence |         Virology |