Clear all
2020 • Estimation of the epidemic properties of the 2019 novel coronavirus: A mathematical modeling study

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Jinghua Li, Yijing Wang, Stuart Gilmour, Mengying Wang, Daisuke Yoneoka, Ying Wang, Xinyi You, Jing (...)
Medrxiv · 2020
Demography |