Clear all
2020 • Potent binding of 2019 novel coronavirus spike protein by a SARS coronavirus-specific human monoclonal antibody

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Xiaolong Tian, Cheng Li, Ailing Huang, Shuai Xia, Sicong Lu, Zhengli Shi, Lu Lu, Shibo Jiang, Zhenli (...)
Biorxiv · 2020
Virology |