Clear all
2018 • Gene-gene and gene-environment interaction data for platinum-based chemotherapy in non-small cell lung cancer

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Lei-Yun Wang, Jia-Jia Cui, Jun-Yan Liu, Ao-Xiang Guo, Zhen-Yu Zhao, Ying-Zi Liu, Ji-Chu Wu, Min Li, (...)
Scientific Data · 2018
Computational biology |         Genetics |         Oncology |