Clear all
2565 • การศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของไทย พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วิกฤติ COVID-19เพื่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product